Mẫu gia hạn hợp đồng - Biểu mẫu hành chính. Dưới đây là mẫu Phụ lục gia hạn hợp đồng căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết trước đó, tuy nhiên dựa vào nhu cầu thực tế nên mẫu hợp đồng đã được gia hạn thêm thời gian hiệu lực.
Home/Forms